MENY
Meny
Aktien 2017-04-28 17:29 RATOS B 41,54 SEK

Redovisningsprinciper och alternativa nyckeltal

Från Ratos bokslutskommuniké 2016

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen tillämpats.

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridisk person.

IFRS förutsätter enhetliga redovisningsprinciper inom en koncern. De IFRS-standarder och utgivna tolkningar som tillämpas i denna delårsrapport är de som har godkänts av EU fram till och med 31 december 2015. De nya och ändrade IFRS-standarder som trätt i kraft under 2016 har inte haft någon materiell inverkan på Ratos-koncernens finansiella rapporter. Detta innebär att samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av 2015 års årsredovisning.

Alternativa nyckeltal

För att underlätta jämförelse mellan perioder och möjliggöra uppföljning av löpande intjäning och utveckling i bolagsportföljen presenterar Ratos viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. I länken nedan finns en beskrivning av dessa nyckeltal samt en avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i Ratos finansiella rapporter och närmast liggande IFRS-mått.

Alternativa nyckeltal