MENY
Meny
Aktien 2017-04-21 17:29 RATOS B 39,50 SEK

Revisionsutskott

I revisionsutskottet har Arne Karlsson, Staffan Bohman (fram till årsstämman 2016) och Charlotte Strömberg ingått. Efter årsstämman 2016 ingår Charlotte Strömberg (ordförande), Jonas Wiström och Ulla Litzén i utskottet. Bolagets revisor har deltagit vid fyra revisionsutskottsmöten under 2016. Revisionsutskottet har hållit sex protokollförda möten. Styrelsens sekreterare, advokat Ingrid Westin Wallinder, har varit protokollförare i utskottet. Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Revisionsutskottets uppgifter

Revisionsutskottet fastställer årligen en årscykel över de arbetsuppgifter och områden som revisionsutskottet ansvarar för. Under 2016 har årscykeln tillsammans med revisionsutskottets arbetsordning reviderats med anledning av nya regelverk, såsom EU:s revisonspaket och ändringar i aktiebolagslagen, som trätt i kraft under 2016. Utskottet ansvarar för och följer enligt ett fastställt schema upp bland annat redovisning och rapportering, revision, intern kontroll, bolagsstyrning, riskhantering, hållbarhet, finanspolicy, försäkring, tvister och strategiska redovisningsfrågor samt efterlevnad av lagar och regler. Under 2016 har revisionsutskottet också gjort en utvärdering och förändring av sitt arbete som närmare följer Ratos kvartalsrapportering och omstrukturerat arbetet med värderingsfrågor och nedskrivningsprövningar, vilket medfört en plan med fem ordinarie möten varje år och revisorn deltar fortsättningsvis i samtliga utskottsmöten. Frågor som särskilt behandlats under 2016 var bland annat värderings- och  edskrivningsfrågor. Vd och ledande befattningshavare deltar vanligtvis i utskottets sammanträden som föredraganden.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
  • överväga värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen och Revisorsnämndens kvalitetskontroll, samt granska revisionsprocessen
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
  • utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorn och i tillämpliga fall godkänna sådana tjänster i enlighet med sådana riktlinjer
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval liksom beslut rörande arvodering till revisorerna
  • säkerställa att koncernens niomånadersrapport översiktligt granskas av koncernens revisor
  • diskutera och bereda styrelsebeslut gällande risk och hållbarhet och intern kontroll.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut.

Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter. Utskottets ordförande har dessutom löpande kontakt med bolagets revisor.