MENY
Meny
Aktien 2017-03-29 17:29 RATOS B 41,46 SEK

Styrelsens arbete

Ratos styrelse ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. För närvarande är tre av sju styrelseledamöter kvinnor. Styrelsen utses av aktieägarna vid varje årsstämma. Mandatperioden är därmed ett år.

Styrelsens sammansättning fram till årsstämman 2017

Årsstämman 2016 fastställde att styrelsen skulle bestå av sju ledamöter utan någon suppleant. Till ledamöter valdes Ulla Litzén, Annette Sadolin, Karsten Slotte, Charlotte Strömberg, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Jonas Wiström. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Jonas Wiström till styrelsens ordförande.  Läs mer om styrelseledamöterna.

Årsstämman 2016 fastställde arvode till styrelsen om 4 860 000 kr att fördelas med
1 450 000 kr till ordförande och 485 000 kr till respektive ledamot. Vidare beslutades att ett särskilt arvode om 150 000 kr per år ska utgå till ordföranden och 100 000 kr per år till övriga ledamöter av Revisionsutskottet. Till ordförande och ledamöter av Ersättningsutskottet beslutades om arvoden om 50 000 kronor per år.

Styrelsens ansvar och uppgifter

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Ratos organisation och förvaltning, i så väl bolagets som aktieägarnas intresse. Styrelsen fastställer finansiella mål och beslutar om bolagets strategi, affärsplan, säkerställer god intern kontroll, riskhantering och ett adekvat hållbarhetsarbete. Styrelsens arbete regleras av bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och styrelsens arbetsordning. Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras men styrelsen kan utse utskott med uppgift att bereda och utvärdera frågor inför beslut i styrelsen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsearbetet som ska tillse att bolagets operativa arbete och bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. I arbetsordningen beskrivs styrelseordförandens särskilda roll och uppgifter, beslutsordningar, instruktioner för Ratos VD samt ansvarsområden för utskotten. Därutöver fastställer styrelsen också årligen ett antal policydokument för bolagets verksamhet.

Styrelseordförande

Styrelseordförandens främsta uppgift är att leda styrelsearbetet och se till att styrelseledamöterna fullgör sina respektive uppgifter. Övriga ansvarsområden är bland annat följande:

  • ansvara för att styrelsens arbete utförs effektivt
  • säkerställa att beslut fattas i erforderliga frågor samt att protokoll förs
  • ansvara för att kalla till sammanträde och tillse att erforderligt beslutsmaterial tillsänds styrelsen
  • vara kontaktperson och hålla löpande kontakt med VD och företagsledning
  • hålla löpande kontakt med revisorn och tillse att revisorn kallas till sammanträde i samband med bokslut per september och årsskiftet
  • tillse att en årlig utvärdering görs av styrelsearbetet och styrelseledamöterna
  • årligen utvärdera och rapportera om VDs arbete

 

Styrelsens arbete under 2015

Under 2015 har sammanlagt 12 protokollförda styrelsemöten hållits: 7 ordinarie och ett konstituerande, samt 4 extra styrelsemöten. Styrelsemötena har en återkommande struktur med huvudpunkter enligt illustrationen nedan. Informationsmaterial och beslutsunderlag inför styrelsemötena utsänds i regel cirka en vecka före varje möte. 

Extra styrelsemöten behandlar vanligtvis förvärvs- och avyttringsfrågor samt finansiering och hålls när dessa beslutsärenden uppkommer. Ledande befattningshavare i Ratos har deltagit i styrelsens möten såsom föredragande i särskilda frågor. 

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen har beslutat att en årlig utvärdering av styrelsens arbete ska göras där ledamöterna har möjlighet att ge sin syn på arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser samt uppdragets omfattning. Utvärderingen genomförs vartannat år internt och vartannat år med hjälp av extern konsult. För verksamhetsåret 2015 gjordes utvärderingen med hjälp av extern konsult. I likhet med vad som framkommit vid tidigare års utvärderingar bedömdes styrelsearbetet fungera mycket bra. Samtliga ledamöter anses bidra på ett konstruktivt sätt till såväl den strategiska diskussionen som styrningen av bolaget och diskussionerna präglas av öppenhet och dynamik. Dialogen mellan styrelse och ledning uppfattas också som mycket god.

Utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott för att strukturera, effektivisera och kvalitetssäkra arbetet inom dessa områden. Utskottens ledamöter utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.