MENY
Meny
Aktien 2017-04-28 17:29 RATOS B 41,54 SEK

Investeringsstrategi

Ratos fokus och mål är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Investeringsstrategi

Ratos investerar framförallt i onoterade medelstora nordiska företag som har en tydlig utvecklingspotential. Företagen ska ha en bevisad affärsmodell där Ratos tillsammans med bolagen kan identifiera och sedan realisera en potential.

Ägarandel och investeringsintervall
I normalfallet är Ratos största ägare i bolagen, men kan även äga en minoritet. Vår strävan är dock att alltid vara en engagerad ägare som deltar i och kan påverka bolagens utveckling. Vi saminvesterar gärna med entreprenörer och andra ägare, och har som lägst en ägarandel om 20%. Vi investerar i normalfallet som lägst 250 Mkr och upp till 5 miljarder kr i eget kapital. Ratos investerar inte i tidiga skeden i bolagens livscykler.

Geografiskt fokus
Ratos investerar i företag med huvudkontor i Norden. För tilläggsförvärv till våra bolag finns inga geografiska begränsningar.

Branschoberoende
Ratos utvecklar bolag genom aktivt ägande. Oberoende av bransch tillför vi den innovationskraft, erfarenhet och kompetens, kontakter och kapital som krävs för att förverkliga potentialen i våra bolag.

Urvalsprocess
Ratos har fokus på egengenererat affärsflöde. Vår investeringsorganisation identifierar och analyserar företag med utvecklingspotential som passar i Ratos bolagsportfölj. Ratos deltar också i processer som drivs av investmentbanker och andra rådgivare.

Ägarhorisont
Ratos har en flexibel ägarhorisont utan begränsningar i innehavstid. Bolagens avkastningspotential och Ratos möjlighet att bidra till deras utveckling bedöms kontinuerligt. Ratos kan vara kvar så länge värden skapas i bolagen som överträffar avkastningsmålet, vilket oftast är fem till tio år.