MENY
Meny
Aktien 2017-03-29 17:29 RATOS B 41,46 SEK

AH Industries

  • Knud Andersen

    VD

AH Industries (AHI) är en stor underleverantör av metallkomponenter, moduler och system samt tjänster till vindkraft-, cement- och mineralindustrin. Bolaget är specialiserat på tillverkning och bearbetning av tunga metallobjekt med höga krav på precision och tekniskt kunnande.

Koncernen har från och med 2016 omorganiserats i tre affärsområden: Manufacturing Solutions, Industrial Solutions och Site Solutions. Verksamheten inom Manufacturing Solutions utgörs av kontraktstillverkning med fokus på maskinbearbetning av tunga komponenter till framförallt vindkraftsindustrin, till exempel rotorhus och nav. Industrial Solutions levererar komponenter till bland annat cement- och mineralindustrin, ofta i form av moduler eller systemlösningar. Site Solutions, levererar tjänster och lyftutrustning till turbintillverkare och vindparksägare.

Marknad

Den globala vindkraftindustrin och dess värdekedja har under de senaste åren genomgått en omstrukturering. Efterfrågan på vindkraft växer globalt men marknadsläget är fortsatt pressat för underleverantörsledet till följd av kostnadsbesparingar, prispress och volatil efterfrågan. Den tekniska utvecklingen mot större och effektivare turbiner inom bland annat offshore vind, fortsätter och skapar möjligheter för underleverantörer, till exempel AHI, som kan möta de nya kraven.

Den globala vindkraftmarknaden förväntas fortsätta utvecklas positivt, dock med stora skillnader mellan olika produktsegment och geografier. För den globala marknaden för cement- och mineralutrustning är konjunkturläget pressande men den långsiktiga efterfrågan bedöms ligga på en fortsatt attraktiv nivå.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av AHI:s övergripande strategi, givet kärnverksamhet inom förnyelsebar energi. Bolaget har stort fokus på att skapa en nära relation till både leverantörer och kunder. Prioriterade hållbarhetsfrågor innefattar hälsa och säkerhet bland medarbetare, minskad miljö- och klimatpåverkan från produktionen samt kravställande i värdekedjan. AHI:s verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO14001 och bolaget skrev 2013 under FN:s Global Compact.

Utvecklingspotential

AHI har under senaste åren bedrivit ett stort förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft och strategiska position i värdekedjan. Betydande kostnadsbesparingar, konsolidering av produktionen, inköpsoptimering och organisationsförändringar har genomförts och bolaget har i dag en stark plattform. Fokus under den närmaste tiden är fortsatt på lönsamhetsförbättrande åtgärder och nyförsäljningsinitiativ för att bredda kundbasen.

Vi har fortsatt en långsiktigt positiv syn på utvecklingen i vindkraft-, cement- och mineralindustrin samt på AHI:s möjligheter som en konkurrenskraftig leverantör.